Vijesti

21.10.2019.
Aktuelne vijesti
J A V N I O G L A S za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 8. stav (2) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja broj 14-1-02-1-79-5/10 od 22.04.2010. godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos zaposlenika broj: 14-5-34-2-500-1/19 od 06.09.2019. godine, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, objavljuje

J A V N I O G L A S

za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Radno mjesto:

Referent za biološko - hemijske tehničke poslove u Sektoru za forenzička ispitivanja i vještačenja - Odsjek za biološka i DNK vještačenja................................................1 izvršilac

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

Opis poslova:

Referent za biološko - hemijske tehničke poslove: Vrši odgovarajuće pripreme za analize i pomaže stručnom osoblju tokom ispitivanja i analiza, priprema reagense, prati stanje laboratorijskog potrošnog materijala, vodi neophodne laboratorijske evidencije, brine o stanju laboratorijskog prostora, nameštaja i pribora, vrši pakovanje tragova i dokaznog materijala nakon analiza, pridržava se propisa o zaštiti u laboratoriji i ličnoj zaštiti, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Opšti uslovi:

Kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće opšte uslove utvrđene odredbama člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

- da ima navršenih 18 godina,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,

- da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Osim opštih uslova, kandidat za navedeno radno mjesto treba ispunjavati i posebne uslove i to:

- srednja stručna sprema ІV stepen- smjer medicinski tehničar - laborant;

- najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci;

- položen stručni upravni ispit;

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

1. Potrebni dokumenti za radno mjesto - Referent za biološko - hemijske tehničke poslove u Odsjeku za biološka i DNK vještačenja Sektora za forenzička ispitivanja i vještačenja su:

- Prijava sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom),

- original ili ovjerena kopija diplome ili svjedočanstva o završenoj SSS - ІV stepen (nostrificirana diploma ili svjedočansvo, ako škola nije završena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),

- original ili ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu (nije obvezno, dostavljaju samo oni kandidati koji isti posjeduju),

- dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (uvjerenje ili potvrda),

- original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige rođenih,

- original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa),

- pismena izjava ovjerena od nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana ІX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

2. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 30 dana) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), izabrani kandidat dostavit će prije početka rada.

Oglas ostaje otvoren deset dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“, objava oglasa je 21.10.2019. godine.

Napomena kandidatima:

U skladu s članom 56. st. (4) i (5) Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

- Ukoliko kandidat koji bude primljen u radni odnos nema položen stručni, odnosno stručni upravni ispit dužan je taj ispit položiti u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos.

- Zaposleniku koji ne položi stručni, odnosno stručni upravni ispit u utvrđenom roku prestaje radni odnos.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove tražene u tekstu Javnog oglasa podliježu postupku provjere osposobljenosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su aplicirali (testiranje i intervju).

Prije donošenja Odluke o prijemu kandidata u radni odnos, predloženi kandidat bit će obuhvaćen osnovnom sigurnosnom provjerom u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona. Ukoliko se za predloženog kandidat, utvrde sigurnosne smetnje isti ne može biti postavljen odnosno primljen u radni odnos na radno mjesto za koje je obavljena sigurnosna provjera, bez obzira na ostvarene rezultate u sprovedenoj konkursnoj proceduri, shodno navedenim odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos u Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja, zasnovat će radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.

Dostavljanje prijava:

Prijavu sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te sa svim traženim dokumentima u originalu ili ovjerenoj kopiji treba dostaviti, putem pošte preporučeno, na adresu: AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANjA I VJEŠTAČENjA, Ulica Nikole Tesle br. 59, 71123 Istočno Novo Sarajevo, na koverti obavezno naznačiti: „Prijava na javni oglas za prijem zaposlenika”.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave kao i kopije traženih dokumenata koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.