Vijesti

05.10.2018.
Aktuelne vijesti
Potpisan sporazum o saradnji

Sporazum o saradnji 4. oktobra 2018. su u Mostaru potpisali Branko Vukoja, direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Neđo Kojić, direktor Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja.

Sporazumom je uređen postupak i način saradnje između dvije agencije u pogledu korištenja kapaciteta institucija u stručnoj, obrazovnoj i naučno-istraživačkoj oblasti. Strane će međusobno sarađivati kroz razne oblike, a posebno kroz: razmjenu stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovi reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, promociju individualnih kontakata među stručnim kadrom, razvijanje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija iz oblasti forenzičkih ispitivanja i vještačenja, poticaj aktivnosti od zajedničkog interesa za obje institucije, kao i druge oblike saradnje od zajedničkog interesa.

Ove dvije agencije osnovane su 2008. Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH, koji je bio dio reformskih procesa policije u našoj zemlji. Saradnja agencija je započela odmah. Najprije su to bile aktivnosti vezane uz ustroj agencija, da bi se početkom provedbe zakonom propisanih temeljnih nadležnosti ti projekti usložnjavali (specijalističke obuke vezane za forenzičku oblast: vještačenja računalnih sistema, hemijsko-fizikalna vještačenja, vještačenja foto, video i audio materijala, biološka vještačenja, DNK analize).