Uvodna riječ

Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu uspostavljanja funkcionalne policijske strukture BiH, kroz Mapu puta za liberalizaciju viznog režima i u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, tako što će donijeti odgovarajuće propise, koji će se, između ostalog, adekvatno baviti i pitanjem forenzike i vještačenja kao podrške policijskim tijelima i drugim nadležnim institucijama za provođenje zakona na nivou BiH.

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja uspostavljena je 2009. godine, a na osnovu Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, kao upravna organizacija u okviru Ministarstva sigurnosti sa operativnom samostalnošću. Službene prostorije Agencije nalaze se u Istočnom Sarajevu u ulici Nikole Tesle 59, u objektu u kome je smještena i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA).

Formiranjem Agencije izvan policijskih struktura stvoreni su uslovi za objektivno, stručno i nepristrasno vještačenje u predmetima po naredbama nadležnih tužilaštava i sudova Bosne i Hercegovine. Pri tome se poštuju dostignuti standardi na zaštiti ljudskih prava i sloboda, te kvalitetnim forenzičkim ispitivanjima i vještačenjima doprinosi vladavini prava i zakona u Bosni i Hercegovini. U tom smislu svojim kapacitetima pruža efikasnu podršku nadležnim institucijama za provođenje zakona poštujući principe stručnosti, nepristrasnosti i odgovornosti. Za to su, između ostalog, garancija mladi stručni kadrovi i nabavljena moderna tehnologija, koji su se već potvrdili realizacijom brojnih i složenih vještačenja.

Agencija je u forenzičkoj oblasti ostvarila dobru međunarodnu saradnju, posebno sa zemljama u kojima je forenzika dostigla zavidan nivo, kao i sa međunarodnim institucijama neposredno zainteresovanim za ovu oblast. Preduzimaju se predviđene aktivnosti za članstvo u Evropskoj mreži naučnih forenzičkih institucija (ENFSI), na akreditaciji Agencije shodno međunarodnim standardima ISO/IEC 17025, a u cilju jačanja i verifikacije forenzičkih kapaciteta na stvaranju pretpostavki za primjenu zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći.

S poštovanjem!

Direktor
Neđo Kojić