Riječ direktora


Poštovani posjetitelji,

Dobro došli na internet stranicu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja čiji je cilј transparentno i objektivno informiranje javnosti o svim pitanjima iz nadležnosti Agencije. Stranica će vas informirati o nastanku, organizaciji, nadležnostima, funkcioniranju kao i ulozi koju Agencija ima u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine. Vodeći se idejom proaktivne transparentnosti, putem naše internet stranice smo vam učinili dostupnim dokumente od javnog značaja, omogućili praćenje novosti vezanih za aktivnosti Agencije te olakšali pretraživanje. Trudili smo se da, u skladu sa najsavremenijim trendovima, napravimo preglednu i atraktivnu stranicu, kako bi vama, našim korisnicima pristup informacijama učinili lakšim i jednostavnijim.

Kvalitetnim forenzičkim ispitivanjima i vještačenjima, stručnošću i nepristrašnošću, poštujući dostignute standarde na zaštiti lјudskih prava i sloboda, neprestano radimo na jačanju ugleda Agencije i sticanju povjerenja kao bitne agencije za pružanje pomoći institucijama za sprovođenje zakona i doprinosimo vladavini prava i zakona u Bosni i Hercegovini. Stalni rast broja naredbi i predmeta vještačenja jasan je pokazatelј da Agencija, za svoj rad, dobija potvrdu i podršku od svih pravosudnih i policijskih institucija u Bosni i Hercegovni. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja je u 2019. godini postala prva forenzička institucija u Bosni i Hercegovini koja posjeduje prestižnu međunarodnu akreditaciju u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17025 čime je učinjen iskorak koji je Bosnu i Hercegovinu približio ispunjavanju uslova za pridruživanje Evropskoj uniji.

Postigli smo mnogo, ali pred nama je još toga što možemo i trebamo učiniti, a da bismo to ostvarili iskreno se nadam vašoj aktivnoj suradnji i podršci.

Direktor
Radiša Samardžija

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57