Prijava korupcije


Korupcija je svaka zloupotreba moći povjerene državnom službeniku, zaposleniku, savjetniku, izabranom ili imenovanom zvaničniku koja može dovesti do privatne koristi tog lica, domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica. Korupcija posebno može uklјučivati direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvatanje mita ili neke druge nedopuštene prednosti ili njenu mogućnost, čime se narušava odgovarajuće obavlјanje bilo kakve dužnosti ili ponašanje očekivano od primaoca mita. Korupcija je i povreda zakona, drugog propisa, kao i nepravilnosti u radu i prevare koje ukazuju na postojanje korupcije. Glava XIX Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (i odgovarajuće glave krivičnih zakona entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine) sadrži krivična djela korupcije i krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti. Koruptivna krivična djela i djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti definiraju se kao protivpravna ponašanja službenih ili ovlašćenih lica u vršenju službene dužnosti usmjerena protiv funkcioniranja javnih službi. Također, u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja donesen je i Pravilnik o internom prijavlјivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja kao i Plan integriteta Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja koji su dostupni na internet stranici Agencije.

Svako lice koje ima saznanja ili materijalne dokaze o postojanju korupcije u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja, može podnijeti internu prijavu zbog postojanja korupcije ili okolnosti koje ukazuju na postojanje korupcije. Načini podnošenja prijave su:

 • lično u službenim prostorijama Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja na adresi Nikole Tesle 59, 71 123 Istočno Sarajevo,
 • elektronski putem e-mail adrese afiv@afiv.gov.ba,
 • telefonom 057 320 326 koordinatoru za nadzor nad praćenjem provođenja plana integriteta.

Krivičnim djelima se smatra:

 • primanje dara i drugih oblika koristi,
 • davanje dara i drugih oblika koristi,
 • primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem,
 • davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem,
 • zloupotreba položaja ili ovlašćenja,
 • pronevjera u službi,
 • prevara u službi,
 • posluga u službi,
 • nesavjestan rad u službi,
 • odavanje službene tajne.
Postupanje nakon podnošenja prijave

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja obradiće detalјno prijavu. U zavisnosti od sadržaja prijave, biće dostavlјena na dalјe postupanje unutar Agencije ili drugim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57