Laboratorija za hemijsko-fizička vještačenja

Laboratorija za hemijsko-fizička vještačenja otpočela je sa radom 2015. godine, vještačenjima opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Vještačenja se izvode klasičnim metodama analize (prelimirani spot-testovi, tankoslojna hromatografija-TLC i dr.), kao i primjenom savremenih metoda analitičke hemije (infracrvena spektroskopija-FTIR, gasna hromatografija spregnuta sa masenom spektroskopijom-GC-MS).

Laboratorija za hemijsko-fizička vještačenja

U laboratoriji se, u okviru forenzičke analize - vještačenja, vrše sljedeća ispitivanja:

  • Semikvantitativno određivanja sadržaja tetrahidrokanabinola (THC) u biljci Cannabis sativa i njenim proizvodima u skladu sa zakonskom regulativom BiH, gdje je sadržaj THC-a limitiran na 0,2% u suhoj materiji biljaka;
  • Kvalitativno određivanje prisustva opojnih droga u dostavljenim materijalima – heroin, kokain, opijum, metadon i dr;
  • Kvalitativno određivanje prisustva psihotropnih supstanci u dostavljenim materijalima – amfetamin, metamfetamin, LSD i dr.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57