Vijesti

11.03.2024.
Najnovije vijesti

Produžena akreditacija Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja koja posjeduje akreditaciju za četiri laboratorijske metode za period 2019 – 2023., u maju 2023. godine podnijela je zahtjev za produžavanje akreditacije na period od naredne četiri godine. Ocjenjivanje na licu mjesta u svrhu produžavanja akreditacije provedeno je u periodu od 21.12. do 22. 12. 2023. godine, a Komitet za akreditiranje je razmotrio relevantnu dokumentaciju Agencije, koju je prezentovala Služba za akreditiranje Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine. Na osnovu toga Komitet za akreditovanje je zaključio da je postupak produžavanja akreditacije obavljen u skladu sa pravilima Sistema akreditiranja BiH i u vezi s tim je donio odluku o produživanju akreditacije Agenciji.

Nakon što je 2019. godine Institut za akreditiranje BiH boravio u ocjenjivačkoj posjeti u Agenciji, donijeta je odluka o akreditiranje čime je Agencija postala prva forenzička institucija u Bosni i Hercegovini koja posjeduje ovu prestižnu međunarodnu akreditaciju.

Primjenom standarda BAS EN ISO/IEC 17025 „Opći zahtjevi za kompetentnost ispitnih i kalibracionih laboratorija“ olakšava se suradnja laboratorija i drugih tijela, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Od laboratorija se danas zahtijeva da funkcionišu na način koji osigurava da su njihove metode i podaci pouzdani. Pored toga, rezultati su prihvatlјiviji na međunarodnom nivou kada laboratorije posluju u skladu sa ovim standardom.

Certifikat o akreditaciji

Brošura

Terenska vježba - Projekat P57