Laboratorija za biološka vještačenja i DNK analizu

Laboratorija za biološka vještačenja i DNK analizu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja počela je sa radom 11.07.2016. godine i od tada je uradila niz vještačenja prema naredbama tužilaštava i sudova sa svih nivoa vlasti u BiH, kako u krivičnim tako i u parničnim postupcima. Uspostavljena je prema najvišim svjetskim standardima za forenzičku DNK analizu, te opremljena visokokvalitetnom i najsavremenijom opremom koja je organizovana u dvije nezavisne linije rada određenim rasporedom prostorija.

Prostorije u kojima se vrši pregled materijala i tragova, izolacija DNK, RT PCR, PCR i kapilarna elektroforeza fizički su odvojene i raspoređene tako da se poveća efikasnost analize DNK, a smanji mogućnost kontaminacije uzoraka.

Laboratorija vrši vještačenja bioloških tragova humanog porijekla (krvi, kose, dlake, sjemene tečnosti, epitelnih ćelija, sekreta i dr.) sa mjesta zločina i referentnih uzoraka izuzetih od osumnjičenih lica, a u okviru forenzičkih DNK testova Laboratorija obavlja STR autosomalna i Y testiranja i dokazivanja očinstva i srodstva.

Forenzička DNK analiza se zasniva na utvrđivanju forenzičkih DNK profila (dobijenih iz bioloških tragova) i njihovim poređenjem sa referentnim DNK profilima lica za koje se sumnja da su ostavila taj trag.

Laboratorija za biološka vještačenja i DNK analizu

Metode koje se koriste u Laboratoriji za biološka vještačenja i DNK analizu obuhvataju:

  • Vizuelni pregled materijala vještačenja u cilju pronalaženja tragova biološkog porijekla;
  • Primjenu presumptivnih testova (koji se temelje na hemijskim i enzimskim reakcijama) kojim se isključuju tzv. „lažni tragovi“;
  • Primjenu potvrdnih testova kojim se potvrđuje ljudsko porijeklo tragova krvi, sperme ili pljuvačke;
  • Izolaciju DNK;
  • Kvantifikaciju DNK;
  • Umnožavanje fragmenata DNK putem PCR-a (STR autosomalnih i Y STR markera);
  • Analizu PCR fragmenata metodom kapilarne elektroforeze uz pomoć genetičkog analizatora;
  • Statističku analizu i interpretaciju dobijenih rezultata uz programe LRmix Studio i Familias.